Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking niet anders wordt aangegeven.
“Persoonsgegevens”: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster/IT-dienstverlener doorgegeven en in logbestanden (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven. Als er geen besluit inzake adequaatheid is van de EU-Commissie, zoals voor doorgiften naar de VS, zijn de gegevensdoorgiften onder meer gebaseerd op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.

Contact

Verantwoordelijk
Neem desgewenst contact met ons op. De verantwoordelijke voor de verwerking is: Könighaus GmbH, Stadtweide 14, 46446 Emmerich Duitsland , 02822-5376401, info@koenighaus-heizsysteme.de

Klant initieert contact via e-mail
Als u per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen in de mate waarin u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het verwerken en beantwoorden van uw contactverzoek.
Indien het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Als het contact om andere redenen plaatsvindt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw vraag. In dit geval hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen in de mate waarin u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact met u op te nemen.
Indien het contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. overleg bij interesse in aankoop, opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Als het contact om andere redenen plaatsvindt, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw vraag. In dit geval hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Klantaccount      Bestellingen

Klantaccount

Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven mate. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Bij gebreke daarvan wordt geen contract gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor de verwerking van bestellingen en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven. Indien de EU-Commissie geen besluit inzake adequaatheid heeft genomen, bijvoorbeeld voor doorgiften naar de VS, zijn de gegevensdoorgiften onder meer gebaseerd op modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden geraadpleegd op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.

Reviews       Advertising

Gegevensverzameling bij het schrijven van een commentaar of beoordeling
Bij het becommentariëren/beoordelen van een artikel of een post, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de mate waarin u deze hebt verstrekt. De verwerking dient om een commentaar/beoordeling mogelijk te maken en opmerkingen/beoordelingen weer te geven.
Door het versturen van het commentaar/de beoordeling stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw persoonsgegevens worden dan gewist.

Wanneer uw commentaar wordt gepubliceerd, wordt alleen de door u opgegeven naam gepubliceerd.

Käufersiegel klantenbeoordeling
Wij gebruiken op onze website de Käufersiegel-klantenbeoordelingstool van Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, willen wij u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.
Daartoe wordt u door ons per e-mail benaderd, waarbij wij in het kader van de afhandeling van de bestelling gebruik maken van het technische systeem van de aanbieder van het beoordelingsinstrument voor koperszegels.
Uw gegevens worden verwerkt met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming, mits u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de ontvangst van het ratingverzoek. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de desbetreffende link in de e-mail, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw e-mailadres wordt dan van de distributielijst verwijderd.
De verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO van het gerechtvaardigd belang in waarheidsgetrouwe, gecontroleerde evaluaties van onze diensten in het kader van directe reclame. Daartoe sturen wij een evaluatieverzoek in elektronische vorm voor onze eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. Het evaluatieverzoek wordt verzonden naar het e-mailadres dat wij van u hebben ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst. De verzending van het evaluatieverzoek is onderworpen aan de voorwaarde dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
U kunt te allen tijde bezwaar maken door ons op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de uitoefening van het bezwaar staan in het impressum. U kunt ook de link gebruiken die daartoe in het evaluatieverzoek is opgenomen. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.
De persoonsgegevens die in dit verband in het technische systeem van het beoordelingsinstrument voor koperszegels zijn opgeslagen, worden 3 maanden na de levering van de voor beoordeling geregistreerde goederen gewist.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de afhandeling van de overeenkomst, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het versturen van nieuwsbrieven, mits u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Hiertoe kunt u zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de distributielijst verwijderd.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de afhandeling van bestellingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Dienstverlener voor verzending      Beheer van goederen

Doorsturen van het e-mailadres naar het verzendbedrijf voor informatie over de verzendstatus
In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het verzendbedrijf, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd tijdens het bestelproces. Het doel van het doorgeven van uw e-mailadres is om u per e-mail te informeren over de status van de verzending. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het vervoersbedrijf daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Gebruik van een extern systeem voor goederenbeheer
Wij gebruiken een enterprise resource planning systeem voor contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Daartoe worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan
ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Duitsland.
JTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven.
verzonden.

Betalingsdienstaanbieder       Kredietrapport

Gebruik van Amazon Betalingen
Wij gebruiken de betalingsdienst Amazon Payments van Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; “Amazon Payments”) op onze website.
De gegevensverwerking dient om u betaling via de betaaldienst Amazon Payments te kunnen aanbieden.
Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website oproept. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Bij de selectie en het gebruik van “Amazon Payments” worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens doorgegeven aan Amazon Payments om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren.
Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betaaldienst Amazon Payments vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Verzameling en verwerking van gegevens bij registratie voor huurkoop via easyCredit
Bij betaling op afbetaling via easyCredit is de aanvullende informatie over gegevensbescherming bij kopen op afbetaling van easyCredit van toepassing.

Gebruik van Klarna betalingsmogelijkheden
Wij gebruiken de betalingsdienst van Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; “Klarna”) op onze website. Bij de keuze en het gebruik van de betaling via Klarna worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan Klarna doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
“Later betalen” (factuur), “Nu betalen” (betaling via automatische incasso), “Financiering” (huurkoop).
Voor individuele betalingswijzen zoals “Later betalen” (factuur), “Nu betalen” (betaling via automatische incasso), “Financiering” (huurkoop) behoudt Klarna zich het recht voor om, indien nodig, een kredietrapport te verkrijgen op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van kredietbureaus.
Hiervoor geeft Klarna de voor een kredietcontrole vereiste persoonlijke gegevens, zoals voor- en achternaam, adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres en gegevens in verband met de bestelling door aan een kredietbureau om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden betrokken. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt rekening gehouden met uw beschermenswaardige belangen. De gegevensverwerking dient voor de kredietbeoordeling voor het aangaan van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO voor ons hoger gerechtvaardigd belang in bescherming tegen wanbetaling wanneer Klarna voorschotten betaalt. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 (1) (f) van de Duitse Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) door Klarna hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst met de door u gevraagde betaalmethode. Het niet verstrekken van de gegevens heeft tot gevolg dat het contract met de door u gekozen betalingswijze niet wordt gesloten.

Meer informatie, met name aan welke kredietbureaus Klarna uw persoonsgegevens doorgeeft, vindt u op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies.
Voor algemene informatie over Klarna kunt u terecht op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals vermeld in het gegevensbeschermingsbeleid van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

Gebruik van SOFORT
Wij gebruiken de betalingsdienstverlener SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; “SOFORT”) voor de verwerking van betalingen op onze website. Sofort GmbH is een onderneming van de Klarna-groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De gegevensverwerking dient om u via de betalingsverwerking door de betalingsdienstaanbieder SOFORT verschillende betalingsmogelijkheden te kunnen aanbieden. Indien u de betalingsoptie heeft gekozen, worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan SOFORT doorgegeven. Deze gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder SOFORT vindt u op https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ en https://www.klarna.com/sofort/.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u gewaarschuwd worden voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen over de aanvaarding ervan, alsmede de opslag van cookies en de overdracht van de daarin opgenomen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Hoe u in de belangrijkste browsers cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen), kunt u te weten komen door op de onderstaande links te klikken:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in het onderstaande privacybeleid, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 25 lid 2 TTDSG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te waarborgen.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Reclame tracking analyse

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. Google zal de verkregen informatie in opdracht van de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina’s, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics gebruikt technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en tracking pixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als de Amerikaanse overheid hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.

Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van Hotjar
Wij gebruiken de analysetool van Hotjar Ltd (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; “Hotjar”) op onze website.
De gegevensverwerking dient voor de vraaggerichte vormgeving, optimalisering en analyse van onze website.
De tool wordt gebruikt om willekeurig de bewegingen van paginabezoekers op de website te registreren. Dit resulteert in een log van muisbewegingen, scrollgedrag, verblijftijd en klikken op de website (zogenaamde heat map).
Hiervoor gebruikt Hotjar onder andere cookies. Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres (in geanonimiseerde vorm), informatie over het apparaat dat u gebruikt (schermgrootte, apparaten, unieke apparaatidentificatie), informatie over de browser die u gebruikt, locatiegegevens (alleen over het land), voorkeurstaal voor de weergave van de website, gebruikt besturingssysteem. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies, hun functie en opslagperiode vindt u hier: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies.
Uit deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Het is Hotjar contractueel verboden om de verzamelde gegevens aan andere derden te verkopen.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De doorgifte van gegevens is onder meer gebaseerd op passende beschermingsmaatregelen. Hotjar zal u op verzoek nadere informatie verstrekken over de genomen maatregelen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish

Gebruik van de Facebook-pixel
Wij gebruiken de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland “Facebook”) op onze website.
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en de overdracht van deze gegevens aan Facebook wanneer de dienst is geïntegreerd. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst kan worden geraadpleegd op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de GDPR, voor het naleven van de veiligheidsvereisten van artikel 32 van de GDPR met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor het naleven van de verplichtingen overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van de GDPR voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van de betrokkenen krachtens art. 15 – 20 GDPR, voor het naleven van de beveiligingsvereisten van art. 32 GDPR met betrekking tot de beveiliging van de Dienst, en voor het naleven van de verplichtingen krachtens art. 33, 34 GDPR voor zover een inbreuk op persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland krachtens de Gemeenschappelijke Verwerkingsovereenkomst.
De toepassing dient om bezoekers van de website te targeten met op interesse gebaseerde reclame op het sociale netwerk Facebook. Daartoe is de Facebook remarketing tag op de website geïmplementeerd. Deze tag maakt een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers wanneer de website wordt bezocht. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, interessegerelateerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google Ads conversietracking
Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma “Google Ads” en in dit kader conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).
Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier over de websites van Ads-klanten worden getraceerd.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.
Wij gebruiken de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website.
De toepassing dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Plug-ins en diversen

Gebruik van de Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website.
Deze toepassing wordt gebruikt om JavaScript-tags en HTML-tags te beheren die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het ontwerpen en optimaliseren van onze website in overeenstemming met de vereisten.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt echter wel de activering mogelijk van andere tags die persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

Gebruik van sociale plug-ins
Wij gebruiken plug-ins van sociale netwerken op onze website. De integratie van social plug-ins en de gegevensverwerking die daarbij plaatsvindt, dient om de reclame voor onze producten te optimaliseren.
Bij de integratie van sociale plug-ins wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de aanbieders van sociale netwerken en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door een melding aan uw browser, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Hierbij wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina’s u hebt bezocht, doorgegeven aan de servers van de provider. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. De overdracht vindt ook plaats voor niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers. Als u tegelijkertijd verbonden bent met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. Bij gebruik van de plug-in functies (bijv. door op de knop te drukken) wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze opdracht voorkomen door uit te loggen bij uw sociale media accounts voordat u onze website bezoekt en de knoppen activeert.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
De hieronder genoemde sociale netwerken zijn in onze website geïntegreerd door middel van sociale plug-ins. Voor meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, alsmede over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de gekoppelde mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders.

Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland).
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en de overdracht van deze gegevens aan Facebook wanneer de dienst is geïntegreerd. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst kan worden geraadpleegd op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de GDPR, voor het naleven van de veiligheidsvereisten van artikel 32 van de GDPR met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor het naleven van de verplichtingen overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van de GDPR voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Meta Platforms Ireland heeft de verantwoordelijkheid om de rechten van de betrokkene mogelijk te maken krachtens art. 15-20 GDPR, om te voldoen aan de beveiligingsvereisten van art. 32 GDPR met betrekking tot de beveiliging van de Dienst en om te voldoen aan de verplichtingen krachtens art. 33, 34 GDPR voor zover een inbreuk op persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland krachtens de Gemeenschappelijke Verwerkingsovereenkomst.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Voor de VS is er geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid beschikbaar. De gegevensoverdracht is onder meer gebaseerd op modelcontractbepalingen als passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland):
https://help.instagram.com/155833707900388
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Twitter de Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, EE. UU.)
https://twitter.com/privacy
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS.

Gebruik van Google reCAPTCHA
Wij gebruiken de reCAPTCHA-dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website. De query dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en invoer door een geautomatiseerde, machinale verwerking. Daartoe wordt uw invoer doorgegeven aan Google en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden verwerkt door Google binnen de Europese Unie en kunnen ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

Gebruik van Google onzichtbare reCAPTCHA
Wij gebruiken de onzichtbare reCAPTCHA-dienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”) op onze website.
Dit dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Hiervoor wordt uw invoer doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de Onzichtbare reCAPTCHA-service aan Google doorgegeven.
Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en, indien van toepassing, ook in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.

Gebruik van GoogleMaps
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, “Google”) op onze website.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens van bezoekers van de websites wanneer zij de pagina’s oproepen waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden geraadpleegd op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar hebt u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

Gebruik van YouTube
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video’s van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “YouTube”) op onze website.YouTube is een bedrijf dat gelieerd is aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”).
De functie toont op YouTube opgeslagen video’s in een iFrame op de website. De optie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt er informatie over doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.

Rechten van de betrokkene en bewaartermijn

Duur van de opslag
Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 DSGVO: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing overeenkomstig art. 21 (1) DSGVO.

Klachtrecht bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

laatste update: 29.11.2022