Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen u en ons als leverancier (Könighaus GmbH) via de internetsite www.koenighaus-infrarot.de. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen de opname van uw eventuele eigen voorwaarden.

(2) Een consument in de zin van de volgende verordeningen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

(1) De overeenkomst heeft betrekking op de verkoop van goederen.

(2) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst via het online winkelmandje onder de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden.

(3) De overeenkomst wordt gesloten via het online winkelmandje als volgt:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het “winkelmandje” geplaatst. U kunt het “winkelmandje” oproepen via de desbetreffende knop in de navigatiebalk en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Nadat u op de knop “Afrekenen” of “Doorgaan met bestellen” (of een soortgelijke aanduiding) hebt geklikt en de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht aan u getoond.

Als u een systeem voor onmiddellijke betaling gebruikt (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode, wordt u ofwel doorgestuurd naar de besteloverzichtspagina in onze online shop of naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor onmiddellijke betaling, maakt u de betreffende selectie of voert u daar uw gegevens in. Tenslotte krijgt u de bestelgegevens als besteloverzicht te zien op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze webwinkel.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de “terug”-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.

Door het verzenden van de bestelling via de desbetreffende knop (“bestelling met betalingsverplichting”, “kopen” / “nu kopen”, “bestelling met betalingsverplichting”, “betalen” / “nu betalen” of soortgelijke aanduiding) verklaart u het aanbod juridisch bindend te aanvaarden, waardoor de overeenkomst tot stand komt.
(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden (tenzij in het desbetreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie gebeurt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en met name dat deze niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) U dient ons de geschikte informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor de individuele vormgeving van de goederen uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract via het online bestelsysteem of per e-mail te verstrekken. Onze eventuele specificaties inzake bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (met name auteursrechten, rechten op een naam, merkrechten) of bestaande wetten schendt. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van de in dit verband vereiste juridische vertegenwoordiging.

(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op inhoudelijke juistheid en aanvaarden in dit opzicht geen aansprakelijkheid voor fouten.

§ 4 Bijzondere afspraken over aangeboden betalingsmethoden

(1) Aankoop op afbetaling via easyCredit
In geval van huurkoop via easyCredit zijn daarnaast de Algemene Voorwaarden voor huurkoop van easyCredit van toepassing. De algemene voorwaarden vindt u hier.

(2) Betaling door SOFORT / Sofortüberweisung
Indien u de betalingsmethode Sofort / Sofortüberweisung selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; “SOFORT”). Sofort GmbH is een onderneming van de Klarna-groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). Een voorwaarde voor het gebruik van de SOFORT-betalingsmethode is dat u een voor dit doel geactiveerde rekening voor internetbankieren hebt. Tijdens het betalingsproces in het kader van de bestelling moet u zich dienovereenkomstig legitimeren en de betalingsopdracht aan SOFORT bevestigen. Uw bankrekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Meer informatie over SOFORT vindt u op https://www.klarna.com/sofort/.

(3) Betaling via Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; “Klarna”) bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling gebeurt telkens aan Klarna:

Het gebruik van de betalingswijzen factuur en/of koop op afbetaling en/of automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van de adres- en kredietwaardigheidscontrole in het kader van de aankoopinitiatie en de afwikkeling van de koopovereenkomst. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietcontrole.

Meer informatie over Klarna en de Klarna Gebruiksvoorwaarden voor Duitsland vindt u op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user en https://www.klarna.com/de/.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht slechts uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven onze eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Garantie

(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Indien een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, geldt de afwijking alleen dan als overeengekomen, wanneer u daarvan vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons op de hoogte bent gesteld en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractanten is overeengekomen.

§ 7 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van bevoegdheid

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument wordt geboden, daardoor niet wordt opgeheven (begunstigingsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel als u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt indien u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld. Het recht om zich ook tot de rechter in een andere wettelijk bevoegde plaats te wenden, blijft hierdoor onverlet.

(3) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. klanteninformatie

1. identiteit van de verkoper

Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Str. 1
46446 Emmerich aan de Rijn
Duitsland
Telefoon: +49 2822 6967926
E-mail: info@koenighaus-infrarot.de
Klachtenafdeling van het bedrijf:
info@koenighaus-infrarot.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over de sluiting van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement “Sluiten van het contract” van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. contracttaal, opslag van contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits.

3.2 Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van de Käufersiegel van Händlerbund Management AG, die kunnen worden ingezien op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

4.2 Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops GmbH, die kunnen worden ingezien op: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

6. prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Zij kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstige knop op onze website of in de desbetreffende aanbieding, worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en zijn extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd. 6.3.

6.3 Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.

6.4 Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening wanneer de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

6.5 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de betreffende aanbieding onder een daartoe bestemde knop weergegeven.

6.6 Tenzij bij de afzonderlijke betalingswijzen anders is bepaald, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Indien u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overdracht van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven de overbrenging uit te voeren.

8. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling “Garantie” in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden permanent gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 29.11.2022