Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen een maand zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is een maand vanaf de dag,

 • u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, indien u een of meer goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en deze als één geheel worden geleverd;
 • op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u in het kader van één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;
 • op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Könighaus GmbH, Albert-Einstein-Str. 1, 46446 Emmerich am Rhein, telefoonnummer: 004928225376401, e-mailadres: info@koenighaus-infrarood.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen weigeren u terug te betalen voor goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden totdat wij deze goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u deze goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

De goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden door ons opgehaald.

U moet de goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen die als pakket kunnen worden verzonden, vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden en de directe kosten van het terugzenden van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden. De kosten voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden geraamd op maximaal ongeveer 100 euro.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of afloop

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
 • voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar die pas ten minste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten
 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
 • voor de levering van goederen indien deze na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd; – voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

 • Aan Könighaus GmbH, Albert-Einstein-Str. 1, 46446 Emmerich am Rhein, e-mailadres: info@koenighaus-infrarood.nl:
 • Ik/wij () herroepen hierbij de door mij/ons () gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen ()/het verlenen van de volgende dienst ()
 • Besteld op ()/ ontvangen op ()
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen bij papieren communicatie) – Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.